REGULAMIN SKLEPU JOLIE LINGERIE

§ 2
DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  JOLIE LINGERIE, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9662008146
  , REGON 521254935
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we
  własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
  www.jolielingerie.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub
  Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta
  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
  Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
  usług i umowę o dzieło.

  § 3
  KONTAKT ZE SKLEPEM


  1. Adres e-mail Sprzedawcy: jolielingerieshop@gmail.com
  2. Numer telefonu Sprzedawcy: 603 755 657
  3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  5. Klient może porozumiewać się mailowo ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 17:00

  § 4
  WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień
  na Produkty, niezbędne są:
  a) Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
  CHROME.
  b) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) Włączona obsługa plików cookies,,
  d) Zainstalowany program FlashPlayer.

  § 5
  INFORMACJE OGÓLNE


  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
  przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
  założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
  niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia
  bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.


  § 6
  ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE


  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
  podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalnie), Kraj, Ulica,
  Kod pocztowy, Miasto, Województwo (opcjonalnie), Telefon, Adres email.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
  na adresy podane w § 3.


  § 7
  ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


  W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
  3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
  zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma
  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”/kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
  6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
  7. Na podany mail przyjdzie potwierdzenie zamówienia.
  8. Należy zapisać swój numer zamówienia.


  § 8
  OFEROWANIE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI


  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  a) Przesyłka kurierska,
  b) Paczkomat inpost
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy
  b) Płatność za pomocą bramki przelewy24
  c) Płatność za pomocą PayPal
  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
  płatności znajdują się za stronach Sklepu.


  § 9
  WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY


  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
  złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
  internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie
  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o
  otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia
  Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
  zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) Płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do
  dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
  Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b) Płatności za pobraniem – Sprzedawca nie umożliwia takiej formy realizacji
  zamówienia
  c) Płatności gotówką przy odbiorze osobistym – Sprzedawca nie umożliwia takiej
  formy realizacji zamówienia
  4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
  zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta
  podczas składania Zamówienia.
  5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
  dostawy jest najdłuższy podany termin.
  6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma
  możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (realizacja częściowa) lub
  też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  Przy sposobie realizacji częściowej, Sprzedawca naliczy dodatkowy koszt
  transportu do każdej realizowanej przesyłki w ramach złożonego zamówienia.
  7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
  terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
  9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient
  ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru)
  lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
  10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
  następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce 5
  „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
  przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  13. Sprzedawca nie umożliwia odbioru osobistego.


  § 10
  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
  partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej
  rzeczy, partii lub części.
  4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas
  oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie
  pierwszej z rzeczy.
  5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez
  złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
  Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
  załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest
  to obowiązkowe.
  7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
  e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności z wyłączeniem
  kosztów transportu, które nie będą zwrócone.
  c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
  żadnymi kosztami.
  d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
  trybie odesłany pocztą.
  g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Produktu.
  9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu,
  Sprzedawca poinformuje drogą mailową.
  10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy:
  a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb,
  b) Zwracany towar jest niekompletny, nie jest zapakowany fabrycznie, nie posiada
  oryginalnej metki,
  c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu,
  d) W które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
  krótki termin przydatności do użycia,
  e) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  f) W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od Umowy,
  g) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  h) W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
  Sprzedawca nie ma kontroli,
  i) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
  zostało otwarte po dostarczeniu,
  j) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę,
  k) O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
  prawa odstąpienia od Umowy,
  11. Istnieje możliwość wymiany towaru na inny o tej samej wartości. Towar wysłany na
  wymianę musi być pełnowartościowy czyli oryginalnie zapakowany, posiadający
  oryginalne oznaczenia, metki, niezniszczony, nienoszony. Koszty odesłania produktów i
  ponownego wysłania ponosi kupujący.
  12. Podstawą rozpatrzenia zwrotu jest:
 • dostarczenie towaru w stanie handlowym: towar niezniszczony, z metką, nienoszony,
  oryginalnie zapakowany, bez śladów i zapachów użytkowania
 • wypełnienie i umieszczenie w przesyłce formularza zwrotu towaru. Formularz jest
  dostępny pod adresem http://squattwinswear.pl/sq2w/zwrot-towaru/
 • dostarczenie wraz z przesyłką faktury VAT lub kopii internetowego potwierdzenia
  zamówienia. Internetowe potwierdzenie zamówienia wysyłane jest na adres mailowy
  podawany podczas składania zamówienia przez Klienta.


  § 11
  REKLAMACJA I GWARANCJA
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
  Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
  związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta
  uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany
  w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
  jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


  § 12
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).


  § 13
  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM


  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki
  na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu
  podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


  § 14
  POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie
  danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/